Kiwi Rain & Stain Protector Impregnat w aerozolu 200 ml

Nowy produkt

16,99 zł

5000204730104

szt

Rain & Stain Protector - impregnat w aerozolu.
Niebezpieczeństwo
Zawiera: alkohol izopropylowy, benzynę lekką obrabianą wodorem (ropa naftowa).
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Impregnat w aerozolu.
Jednostka miaryszt
płomień: Niebezpieczeństwo
wykrzyknik: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 200
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
skuteczna ochrona do o 15 deszczowych dni
chroni przed deszczem i zabrudzeniami
odpowiedni dla wszystkich rodzajów i kolorów obuwia
Rozmiar opakowania: 200
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Kiwi

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa