Glade by Brise One Touch Japoński Ogród Skoncentrowany odświeżacz powietrza 2 x 10 ml

Nowy produkt

11,99 zł

5000204902785

szt

Sposób użycia:
1. Umieść zapas w urządzeniu - "kliknięcie" sugeruje, że jest on umieszczony poprawnie.
2. Nie kieruj dyfuzora w kierunku oczu. Zamknij pokrywkę i naciśnij, aby uwolnić zapach. Rozpylać z dala od twarzy.

Umieszczanie na ścianie:
1. Usuń taśmę zabezpieczającą i przymocuj podstawkę do ściany, kierując logo Glade by Brise ku górze.
2. Umieść urządzenie w podstawce, wyjmij je, jeśli tylko potrzebujesz odświeżenia w dowolnym pomieszczeniu w domu.
Glade by Brise One Touch Mini Spray z nowym przenośnym urządzeniem. Możesz użyć wszędzie tam, gdzie potrzebujesz natychmiastowego odświeżenia.
Glade by Brise One Touch Mini Spray Japoński Ogród - skoncentrowany odświeżacz powietrza.
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zawartość/pojemnik usuwać jak odpady z gospodarstw domowych.
Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, α-metylo-1,3-benzodioksolo-5-propionaldehyd, 2-benzylideneheptanal, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo- 2-naftylo)etan-1-on, d-limonen, salicylan (Z)-3-heksenylu, 2-(4-tert- butylobenzylo)propionaldehyd, aldehyd α-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Skoncentrowany odświeżacz powietrza
Jednostka miaryszt
płomień: Niebezpieczeństwo
Liczba jednostek: 2
Wymiar liczbowy: 10
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
eliminuje nieprzyjemny zapach
zapas 1+1 gratis
Rozmiar opakowania: 2 x 10
Jednostka (tekst opisowy): ml
Liczba czynności użycia: 2 sztuk/sztuki

Producent: Glade by Brise

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa