Glade Discreet Electric Jabłko i Cynamon Elektryczny odświeżacz powietrza 8 g

Nowy produkt

16,99 zł

5000204978582

szt

Sposób użycia:
1. Odklej
2. Włóż
3. Podłącz
Glade Discreet Electric Warm Winter Hug Jabłko i Cynamon - elektryczny odświeżacz powietrza.
Uwaga
Zawiera aldehyd cynamonowy.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Stosować rękawice ochronne. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Chronić przed zwierzętami. Nie stosować w małych zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Nie przebić membrany. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie umieszczać na zabezpieczonych powierzchniach drewnianych. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: aldehyd ɑ-methylocynamonowy, alkohol cynamonowy, wanilinę, cynamonitryl, dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on, d-limonen, kumarynę, eugenol, izoeugenol, octan geranylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: Instrukcje dotyczące ryzyka pożaru, porażenia prądem lub urazu. NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAĆ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. OSTRZEŻENIE: Używając urządzeń elektrycznych, należy zachować następujące podstawowe środki bezpieczeństwa: UWAGA: aby obniżyć ryzyko urazu konieczny jest nadzór w przypadku korzystania z produktów w obecności dzieci i osób szczególnej troski. Nie wkładać palców ani rąk do urządzenia. Używać wyłącznie w gniazdkach sprawnych i bez kontaktu z tekstyliami. Nie używać z przedłużaczami, rozgałęziaczami i 3-bolcowymi adapterami. Nie zanurzać w wodzie. Nie podłączać innych urządzeń elektrycznych w gniazdku powyżej urządzenia. Używać wyłącznie zapasów Glade Discreet w urządzeniach Glade Discreet. Te instrukcje dostępne są na stronie www.scjproducts.info
Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie wskazuje na selektywne zbierane zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.
Elektryczny odświeżacz powietrza.
Jednostka miaryszt
wykrzyknik: Uwaga
środowisko: Uwaga
Wymiar liczbowy: 8
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Rozmiar opakowania: 8
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: Glade

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info