Glade by Brise One Touch Drzewo sandałowe z Bali i Jaśmin Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml

Nowy produkt

11,69 zł

5000204819663

szt

Nie kieruj w stronę oczu. Umieść wkład w dozowniku.
Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Zawiera: salicylan benzylu, wanilinę, octan 4-tert-butylocykloheksylu, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-neftylo)etan-1-on, d-limonen, aldehyd ɑ-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zapas do odświeżacza powietrza.
Jednostka miaryszt
płomień: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 10
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Cechy: eliminuje nieprzyjemne zapachy
Rozmiar opakowania: 10
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Glade by Brise

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com