Glade Plugins Electric Lively Floral Garden Elektryczny odświeżacz powietrza 20 ml

Nowy produkt

14,99 zł

5000204014433

szt

Sposób użycia:
1. Zdejmij nakrętkę i umieścić buteleczkę w urządzeniu. Zachowaj nakrętkę do kolejnego użycia. Włóż urządzenie do gniazdka i włącz zasilanie. Po chwili poczujesz zapach odświeżający pomieszczenie.
2. Dostosuj poziom: wybierz intensywność zapachu.
3. Gdy urządzenie jest wyłączone z prądu, wyjmij buteleczkę z obudowy i nałożyć nakrętkę.
Zawsze przechowuj urządzenie/buteleczkę w pozycji pionowej. Nie umieszczaj buteleczki ani nakrętki na powierzchniach malowanych, lakierowanych lub wykonanych z plastiku. Zawsze czytaj instrukcje dotyczące użytkowania.
Aby wyczyścić urządzenie, usuń je z gniazdka i przetrzyj suchą szmatką. Na koniec umyj ręce.
Wkrocz do urzekającej zapachami oranżerii. Niezwykle wyraziste hiacynty eksplodują rozkwitającym bogactwem woni pośród soczystych gruszek. Daj się porwać radosnemu zapachowi.
Glade Plugins Electric lively floral garden - Pear, gardenia, fresh leaves - elektryczny odświeżacz powietrza
Uwaga
Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Nie przykrywać urządzenia w trakcie użycia.
Nie umieszczać odświeżacza w odległości mniejszej niż 50 cm od powierzchni lakierowanych lub wykonanych z plastiku. Bezpośredni kontakt substancji zapachowych może spowodować ich uszkodzenie. Nigdy nie umieszczać innych urządzeń tuż nad gorąca powierzchnią odświeżacza. Nie dotykać knota. Aby wyczyścić urządzenie należy wyjąć je z gniazdka, a następnie użyć suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. Umyć i wysuszyć ręce po użyciu produktu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie wskazuje na selektywne zbierane zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.
Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, alkohol cynamylowy, fenyloacetaldehyd, izocyklocytral, 2-metoksy-4-propylofenol, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, eugenol, dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: Instrukcje dotyczące ryzyka pożaru, porażenia prądem lub urazu. NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAĆ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. OSTRZEŻENIE: Używając urządzeń elektrycznych, należy zachować podstawowe środki bezpieczeństwa. UWAGA: To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat lub powyżej oraz przez osoby szczególnej troski: ze zmniejszoną zdolnością fizyczną, zmysłową lub umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały zagrożenia wynikające z jego użytkowania. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłego. W celu bezpiecznego użytkowania nie wkładać palców ani rąk do urządzenia. Używać wyłącznie w gniazdkach sprawnych i bez kontaktu z tekstyliami. Nie używać z przedłużaczami, rozgałęziaczami i 3-bolcowymi adapterami. Nie zanurzać w wodzie. Nie podłączać innych urządzeń elektrycznych w gniazdku powyżej urządzenia. Używać tylko zapasów Glade w urządzeniach Glade. Te instrukcje dostępne są na stronie www.scjproducts.info
Elektryczny odświeżacz powietrza
Jednostka miaryszt
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 20
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Rozmiar opakowania: 20
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Glade

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info