Glade by Brise Automatic Spray Rozkoszna wiśnia z piwonią Odświeżacz powietrza 269 ml

Nowy produkt

24,99 zł

5000204991314

szt

2 sposoby użycia:
Przycisk Boost:
Wciśnij przycisk zawsze wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowego odświeżenia.

Ustawienie czasu:
Wybierz 1 z 3 możliwych ustawień w zależności od preferowanej częstotliwości uwalniania się zapachu.

Wieszanie:
1. Włóż wkręty* w ścianę.
2. Umieść urządzenie na wkrętach**.

*Opakowanie nie zawiera wkrętów.
** Dopasuj odpowiednio długość wkręta.

Sposób użycia:
1. Naciśnij i otwórz. Upewnij się, że włącznik jest w pozycji OFF.
2. Pociągnij i usuń czerwony pasek zabezpieczający w celu aktywowania urządzenia.
3. Uruchom urządzenie przez wybór preferowanej częstotliwości uwalniania się zapachu. Następnie zamknij je. Zapach uwolni się automatycznie po kilku sekundach.
4. Powieś. Dla natychmiastowego uwolnienia zapachu: wciśnij przycisk znajdujący się na tylnej części urządzenia.
Glade Automatic Spray wprowadza do Twojego wnętrza cudowny i dostrzegalny zapach tydzień po tygodniu - automatycznie.
Idealny do dużych pomieszczeń.
Glade by Brise Automatic Spray Rozkoszna Wiśnia z Piwonią - automatyczny odświeżacz powietrza.
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Baterie: Urządzenie zasilane jest bateriami alkalicznymi typu AA. Używać tylko baterii typu AA. Przy zakładaniu baterii prawidłowo dopasować (+/-). Nie doładowywać baterii. Baterie chronić przed bezpośrednim działaniem wody, ognia lub wysokiej temperatury. Baterii nie otwierać i nie wrzucać do ognia, gdyż mogą eksplodować, wyciekać lub spowodować uszkodzenia.

Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie oraz bateriach wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu i baterii łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu i baterii potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie i w bateriach.
Automatyczny odświeżacz powietrza.
Jednostka miaryszt
wykrzyknik: Niebezpieczeństwo
płomień: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 269
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
3w1: eliminuje nieprzyjemny zapach, nadaje uczucie świeżości, pełni funkcję dekoracyjną
1 zapas działa aż do 60 dni*
* W oparciu o 36 minutowe ustawienie
1 urządzenie
1 zapas
2 baterie AA
Rozmiar opakowania: 269
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Glade by Brise

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com