Glade by Brise Automatic Spray Lawenda i Jaśmin Odświeżacz powietrza 269 ml

Nowy produkt

27,99 zł

5000204908442

szt

2 sposoby użycia:
Przycisk Boost:
Wciśnij przycisk zawsze wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowego odświeżenia.

Ustawienie czasu:
Wybierz 1 z 3 możliwych ustawień w zależności od preferowanej częstotliwości uwalniania zapachu.

Wieszanie:
1. Włóż wkręty* w ścianę.
2. Umieść urządzenie na wkrętach**.

*Opakowanie nie zawiera wkrętów
** Dopasuj odpowiednio długość wkręta

Sposób użycia:
1. Naciśnij i otwórz. Upewnij się, że włącznik jest w pozycji OFF.
2. Pociągnij i usuń czerwony pasek zabezpieczający w celu aktywowania urządzenia.
3. Uruchom urządzenie przez wybór preferowanej częstotliwości uwalniania się zapachu. Następnie zamknij je. Zapach uwolni się automatycznie po kilku sekundach.
4. Powieś. Dla natychmiastowego uwolnienia zapachu: wciśnij przycisk znajdujący się na tylnej części urządzenia.
Glade Automatic Spray wprowadza do Twojego wnętrza cudowny i dostrzegalny zapach tydzień po tygodniu - automatycznie.
Idealny do dużych pomieszczeń.
Glade by Brise Automatic Spray Lawenda i Jaśmin - automatyczny odświeżacz powietrza.

Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Zawiera octan 4-tert-butylocykloheksylu, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Baterie: Urządzenie zasilane jest bateriami alkalicznymi typu AA. Używać tylko baterii typu AA. Przy zakładaniu baterii prawidłowo dopasować (+/-). Nie doładowywać baterii. Baterie chronić przed bezpośrednim działaniem wody, ognia lub wysokiej temperatury. Baterii nie otwierać i nie wrzucać do ognia, gdyż mogą eksplodować, wyciekać lub spowodować uszkodzenia.

Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie oraz bateriach wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu i baterii łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu i baterii potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie i w bateriach.
Automatyczny odświeżacz powietrza.
Jednostka miaryszt
wykrzyknik: Niebezpieczeństwo
płomień: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 269
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
3w1: eliminuje nieprzyjemny zapach, nadaje uczucie świeżości, pełni funkcję dekoracyjną
działa aż do 60* dni
* W oparciu o 36 minutowe ustawienie
1 urządzenie
1 zapas
2 baterie AA
Rozmiar opakowania: 269
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Glade by Brise

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com