Glade by Brise One Touch Japoński ogród Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml

Nowy produkt

10,99 zł

5000204539998

szt

Nie kieruj w stronę oczu. Umieść wkład w dozowniku.
Glade by Brise One Touch Mini Spray Japoński Ogród - zapas do odświeżacza powietrza.

Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metyloropionaldehyd, ɑ-metylo-1,3-benzodioksolo-5-propionaldehyd, 2-benzylideneheptanal, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, d-limonen, salicylan (Z)-3-heksenylu, 2-(4-tert-butylobenzylo) propionaldehyd, aldehyd ɑ-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zapas do odświeżacza powietrza.
Jednostka miaryszt
płomień: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 10
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Cechy: eliminuje nieprzyjemne zapachy
Rozmiar opakowania: 10
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Glade by Brise

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa