Autoland Car Care Środek do listew i zderzaków 400 ml

Nowy produkt

14,99 zł

5900304004443

szt

Sposób użycia
Umyj i osusz powierzchnię zderzaków.
Mocno potrząśnij pojemnikiem.
Równomiernie spryskaj powierzchnię zderzaka.
Produkt nie ulega przeterminowaniu.
Zastosowanie
Nadaje głęboki połysk i przywraca oryginalny kolor nielakierowanym częściom z tworzyw sztucznych. Konserwuje zderzaki samochodowe, lusterka, listwy, spojlery i inne zewnętrzne elementy pojazdu. Zabezpiecza przed szkodliwym wpływem niskich i wysokich temperatur. Uniwersalny - do wszystkich kolorów plastikowych elementów. Może też być używany do konserwacji opon i innych elementów gumowych. Zawiera filtr UV - chroni przed płowieniem.

360° działanie - produkt wyposażony w specjalny zawór i rozpylacz gwarantuje działanie w każdej pozycji.
Człowiek i ekologia
NIEBEZPIECZEŃSTWO. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H361 Podejrzewa się, ze działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia otwartego ognia/gorących powierzchni. - Palenie wzbronione. P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z ŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z regionalnymi/krajowymi przepisami.

Zawiera: węglowodory alifatyczne, propan, butan, kompozycję zapachową (cytral, limonen).
Środek do listew i zderzaków
Jednostka miaryszt
środowisko: Niebezpieczeństwo
wykrzyknik: Niebezpieczeństwo
płomień: Niebezpieczeństwo
zagrożenie dla zdrowia: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 400
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce
nowa formuła
lepsze nabłyszczanie
odświeża wyblakły kolor
chroni przed płowieniem
Rozmiar opakowania: 400
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: AUTOLAND

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j.
ul. Ogrodowa 37
00-873 Warszawa
tel./fax: +48 (32) 47 22 531
www.autoland.pl
sekretariat@autoland.pl