Raid Kulki przeciw molom lawenda 18 x 1,5 g

Nowy produkt

12,89 zł

5000204729856

szt

Sposób użycia: 1. Nie otwieraj pojedynczych kulek. 2. Do mniejszych powierzchni (np. szuflada) używaj 3-4 kulek. Do większych powierzchni używaj 12 kulek na każde 0,5 m3. Dla lepszego efektu otwieraj szuflady/szafy, w których umieszczone są kulki, tak rzadko, jak to możliwe. 3. Rozłóż kulki w kilku różnych miejscach w szufladach lub szafach. 4. Po użyciu umyć ręce.
Termin ważności: 3 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Raid kulki przeciw molom o zapachu lawendy.

Substancja czynna: Empentryna 0,186 g/100 g.

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

Ze względów bezpieczeństwa produktu należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem użycia. Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Unikać kontaktu preparatu z żywnością i naczyniami kuchennymi. Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. W sytuacji, gdy konieczna jest inna pomoc nić podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Zawiera octan 4-tert- butylocykloheksylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5487/13.
Kulki przeciw molom o zapachu lawendy.
Jednostka miaryszt
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
Liczba jednostek: 18
Wymiar liczbowy: 1.5
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE.
Cechy: ubrania pachnące szczęściem
Rozmiar opakowania: 18 x 1,5
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 18 sztuk/sztuki

Producent: Raid

Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com