Glade Jabłko i cynamon Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza 20 ml

Nowy produkt

11,99 zł

5000204967814

szt

Sposób użycia:
1. Zdejmij nakrętkę, umieścić butelkę w urządzeniu. Zachowaj nakrętkę do kolejnego użycia. Włóż urządzenie do gniazdka w pozycji pionowej. Po chwili, poczujesz zapach odświeżający pomieszczenie.
2. Wybierz intensywność zapachu, ustawiając przełącznik w jednej z pięciu pozycji.
3. Gdy urządzenie jest wyłączone z prądu, wyjmij buteleczkę z obudowy, nałóż nakrętkę, przechowuj w pozycji pionowej. Aby wyczyścić urządzenie, usunąć je z gniazdka i przetrzeć suchą szmatką. Umyć ręce. Nie umieszczać odświeżacza na powierzchniach lakierowanych lub z plastiku. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami.

Przed użyciem należy przeczytać informacje wewnątrz opakowania.
Glade Electric Warm Winter Hug Jabłko i Cynamon - zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza.
Uwaga
Zawiera aldehyd cynamonowy, eugenol.
Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Stosować rękawice ochronne. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Zawiera alkohol cynamonowy, kumarynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza.
Jednostka miaryszt
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 20
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Rozmiar opakowania: 20
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Glade

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info