Glade Lively Floral Garden Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza 20 ml

Nowy produkt

11,99 zł

5000204014495

szt

Sposób użycia:
1. Zdejmij nakrętkę, umieść butelkę w urządzeniu. Zachowaj nakrętkę do kolejnego użycia. Włóż urządzenie do gniazdka w pozycji pionowej. Po chwili poczujesz zapach odświeżający pomieszczenie.
2. Wybierz intensywność zapachu, ustawiając przełącznik w jednej z pięciu pozycji.
3. Gdy urządzenie jest wyłączone z prądu, wyjmij buteleczkę z obudowy, nałóż nakrętkę, przechowuj w pozycji pionowej.
Olejki zapachowe mogą gromadzić się na urządzeniu. Aby je wyczyścić należy wyjąć z gniazdka i przetrzeć za pomocą suchej szmatki. Umyć ręce. Nie umieszczać odświeżacza na powierzchniach lakierowanych lub wykonanych z plastiku. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami.
Glade Electric lively floral garden - Pear, gardenia, fresh leaves zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza.
Uwaga
Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Nie przykrywać urządzenia w trakcie użycia. Urządzenie może się nagrzewać podczas użycia. Nie umieszczać odświeżacza w odległości mniejszej niż 50 cm od powierzchni lakierowanych lub wykonanych z plastiku. Bezpośredni kontakt substancji zapachowych może spowodować ich uszkodzenie. Nigdy nie umieszczać innych urządzań tuż nad gorącą powierzchnią odświeżacza. Nie dotykać knota. Aby wyczyścić urządzenie należy wyjąć je z gniazdka, a następnie użyć suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. Umyć i wysuszyć ręce po użyciu produktu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, alkohol cynamylowy, fenyloacetaldehyd, izocyklocytral, 2-metoksy-4-propylofenol, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, eugenol, dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza.
Jednostka miaryszt
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 20
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Rozmiar opakowania: 20
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Glade

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info