Glade by Brise Discreet Décor Czarne jagody Dekoracyjny odświeżacz powietrza 8 g

Nowy produkt

21,99 zł

5000204813722

szt

Sposób użycia wewnątrz opakowania.

Sposób użycia:
1. Odklej
2. Włóż
3. Korzystaj

Stosować wyłącznie z zapasami uzupełniającymi Glade by Brise Discreet.
Glade by Brise Discreet Décor to nieelektryczny odświeżacz powietrza o eleganckim wyglądzie. Zapewnia ciągłe odświeżanie, współgra z wystrojem domu.
Glade by Brise Discreet Décor Czarne Jagody - dekoracyjny odświeżacz powietrza.

Uwaga

Zawiera: octan 4-tert-butylocykloheksylu, kumarynę, wanilinę i aldehyd cynamonowy.

Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Stosować rękawice ochronne.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Chronić przed zwierzętami. Nie stosować w małych zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Nie przebić membrany. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Nie umieszczać na zabezpieczonych powierzchniach drewnianych. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Zawiera aldehyd α-metylocynamonowy, pin-2(10)-en, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheks-1-ylo)-2-buten-1-on, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, 2,3-epoksy-3-fenylomaślan etylu, eugenol, octan geranylu, dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Dekoracyjny odświeżacz powietrza.
Jednostka miaryszt
wykrzyknik: Uwaga
zagrożenie dla zdrowia: Uwaga
Wymiar liczbowy: 8
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Cechy: odświeża
Rozmiar opakowania: 8
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: Glade by Brise

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa