Raid Przeciw komarom Elektrofumigator z płynem owadobójczym Urządzenie i zapas 21 ml

Nowy produkt

20,99 zł

5000204710274

szt

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0095/03.
Sposób użycia: Zwróć uwagę czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o natężeniu 230 V.
1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia.
2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu; sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.
3. Aby zatrzymać działanie urządzenia wyłączyć je z kontaktu.
4. Buteleczkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymienić ją na nową. Optymalną ochronę uzyskuje się po 30 min od włączenia.
Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Raid elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom dostarczy Ci ochrony przed uciążliwymi komarami dzięki czemu twój sen nie będzie zakłócony. Działa przez 30 nocy (stosowany 8h na dobę). Ilość płynu w zapasie jest widoczna w trakcie użytkowania: kiedy buteleczka jest pusta wystarczy wymienić zapas na nowy. Optymalną ochronę uzyskuje się po 30 min od włączenia.

- Skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle.
- Chroni pomieszczenia do 30 m3.
Raid elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom.

Niebezpieczeństwo

Zawiera destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa).

Substancja czynna: praletryna 1,2 g/100 g.

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywołać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać pod zamknięciem.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać obficie wodą. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.
Elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom.
Jednostka miaryszt
środowisko: Niebezpieczeństwo
zagrożenie dla zdrowia: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 21
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
30 nocy*
natychmiastowe i ciągłe działanie
niski pobór energii**
bezzapachowy
*działa do 30 x 8 godzin (= 240 godzin) gdy używamy z urządzeniami Raid
**pobór energii poniżej 4 W/h
1 urządzenie
1 zapas
Rozmiar opakowania: 21
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Raid

Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.+48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
www.scjohnson.com