Środek do kokpitu Plak 750 ml+ ircha

Nowy produkt

16,99 zł

8002424001672

szt

Preparat do czyszczenia i konserwacji kokpitu oraz innych elementów we wnętrzu samochodu wykonanych z tworzyw sztucznych. Nabłyszcza, odświeża kolor i pozostawia przyjemny zapach. Zawiera silikon.

Jednostka miaryszt

Przeznaczenie: Do wnętrz

Właściwości: Czyszczące;Konserwujące

Rodzaj: Aerozol

Zapach: Inny

Zimowy: Nie

Koncentrat: Nie

Temperatura użycia: 20 °C

Dedykowana marka: Uniwersalny

Pojemność: 750 ml

Piktogramy GHS: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Toksyczność ostra, Toksyczność przewlekła, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne

Hasła ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zagrożenie: Tak

Rodzaj zagrożenia: H222+ H229 Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Producent: ATAS

ATAS
Anny Walentynowicz 1
20-328 LUBLIN